1.เพื่อเสริมสร้างพี่น้องคริสเตียนทั่วไป ได้เรียนรู้พระคำของพระเจ้าทั้งเล่ม

2.เพื่อช่วยเหลือด้านจิตวิญญาณ แก่พี่น้องที่ไม่สามารถไปโบสถ์ได้ เช่น

  • ผู้อยู่ห่างไกลจากคริสตจักร / ไม่มีคริสตจักรในท้องที่ที่อยู่อาศัย
  • ผู้ที่ทุพลภาพ
  • ผู้ที่ถูกกีดกันข่มเหง
  • ผู้ที่หลงหาย

3.เพื่อผู้นำ/ผู้รับใช้คริสตจักรที่ขาดโอกาสเรียนในสถาบันศึกษาพระคัมภีร์ได้มีโอกาสเรียนแบบนอกระบบโรงเรียน

4.เพื่อประกาศและเผยแพร่พระกิตติคุณทางวิทยุ