00
01
02
03
04
05
06

เมื่อวันที่ 4 และ 5 ตุลาคม ก่อนที่ทีมงานจะจัดงานนัดพบผู้ฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ ทีมงานได้แวะไปเยี่ยมผู้ฟังซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ ทีมงานจึงไปเยี่ยมที่บ้าน ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ได้ฟังเพลงเพราะๆจากทีมงาน และได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน